Blokweg Financieel Adviseurs is vandaag geopend van 08:30 tot 21:00 uur
(088) 050 18 00 06 27617051 info@blokweg.nl

Financiële begrippen op een rij

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat de verschillende financiële begrippen betekenen…
Neem gerust contact met ons op als wij bepaalde begrippen kunnen verhelderen. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 050 18 00. 


DOWNLOAD HIER DE LIJST

Begrippenlijst van A-ZAfbetaling

Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag
in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra u het volledige bedrag hebt
terugbetaalt. Voldoet u niet aan uw betalingsverplichting, dan kan de verkoper het product terugeisen.
Aflossing
Het terugbetalen van geleend geld. Vaak gebeurt dit in maandelijkse termijnen, maar er zijn ook
leenvormen (zie: aflossingsvrije lening) waarbij de aflossing in één keer plaatsvindt.
Aflossingsvrije lening
Een leenvorm waarbij u gedurende de looptijd alleen rente betaalt. Aan het einde van de looptijd betaalt u
dan in één keer het totale geleende bedrag terug.
 


Beleggingskrediet
Kredietvorm waarbij u periodiek rente betaalt over het geleende bedrag en verder steeds een bedrag in
aandelen belegt. Aan het einde van de looptijd moeten de aandelen voldoende waard zijn om het krediet
geheel af te lossen.

BKR of Bureau Kredietregistratie
BKR staat voor het Bureau voor Kredietregistratie, dat gevestigd is in Tiel. Banken en andere
geldverstrekkers zijn verplicht om elke lening die wordt afgesloten, bij het BKR aan te melden. Als
de lening is afbetaald, melden deze instanties hem weer af. Ook als iemand meer dan drie maanden
betalingsachterstand heeft bij het terugbetalen van zijn lening, wordt dat geregistreerd. Als u een lening
aanvraagt, zullen de meeste kredietverstrekkers eerst bij het BKR nagaan of u nog andere leningen hebt
lopen en of u ergens een betalingsachterstand hebt. Het kan zijn dat de kredietverstrekker op basis van
de BKR-gegevens besluit om u geen krediet te verstrekken.

Consumptief krediet
Als u geld leent om iets te kopen dat maar een beperkt aantal jaren meegaat (een auto of een ijskast,
bijvoorbeeld), dan wordt gesproken van een consumptief krediet. Voorbeelden van een consumptief
krediet zijn de persoonlijke leningen en het doorlopende krediet. De tegenhanger is het hypothecair
krediet, waarbij u geld leent om een huis of andere onroerende zaken te kunnen kopen.

Creditcard
Betaalpas waarmee u op krediet aankopen kunt doen. De verkoper ontvangt het geld van de
creditcardmaatschappij en u betaalt het bedrag later (eventueel in delen) terug.

Debetrentevoet
Als u een lening afsluit moet u rente betalen over het bedrag dat u leent. Dit rentepercentage dat u op
jaarbasis hiervoor betaalt, heet debetrentevoet. Wanneer u een lening afsluit met een vaste rente, dan
hebt u een vaste debetrentevoet en voor een rente die kan wijzigen wordt dit een variabele debetrentevoet
genoemd.

Doorlopend krediet
Een doorlopend krediet, ook wel continu krediet genoemd, is een populaire leenvorm waarbij de lener
de beschikking krijgt over een bepaald maximumbedrag. Hij mag zelf weten wanneer en hoeveel van
dit geld hij opneemt en hij mag ook weer bedragen terugstorten. Bij een doorlopend krediet betaalt u
alleen rente over het bedrag dat u daadwerkelijk hebt opgenomen. Het rentepercentage is altijd variabel.
Dat wil zeggen dat het met de geldmarkt meestijgt en -daalt. De verplichte maandelijkse termijn op een
doorlopend krediet is meestal 2% van de kredietlimiet.

Effectenbelening
Wie aandelen, obligaties of andere effecten bezit en geld nodig heeft, kan een zogenoemde
effectenbelening afsluiten. Dit is een leenvorm waarbij de effecten als onderpand (zekerheid) dienen. Als
de lener het geld niet kan terugbetalen, krijgt de geldschieter de effecten. Door die te verkopen kan hij
toch zijn geld terugkrijgen.

Effectieve rente
Het rentepercentage op jaarbasis, waarin alle kosten van een lening zijn verrekend. Omdat iedereen
de effectieve rente op dezelfde wijze moet berekenen en de overheid kredietverleners verplicht om dit
percentage bij een offerte te vermelden, is het een uitstekende manier om leningen te vergelijken.
 

Geldkrediet
Geldkrediet is een term die wordt gebruikt voor een lening waarbij het de klant in principe vrij staat om te
doen wat hij wil met het geleende geld. De tegenhanger is het goederenkrediet.
Goederenkrediet
Een vorm van kredietverstrekking waarbij er een directe relatie is met het doel van de lening. Een
voorbeeld is een lening die specifiek bedoeld is om de aankoop van een nieuwe auto mee te financieren.
De hoogte, duur en vorm van de lening worden afgestemd op het aan te schaffen object.
 

Hoofdelijk aansprakelijk
Als een leencontract door twee personen is ondertekend, dan zijn beide personen hoofdelijk aansprakelijk
voor de gehele schuld. Dat wil zeggen dat de kredietverstrekker, indien nodig, de gehele schuld op één
van beiden kan verhalen.

Huurkoop
In geval van huurkoop leent een financier u geld om een bepaald object te kopen, bijvoorbeeld een
auto. U betaalt vervolgens het aankoopbedrag in delen terug aan de financier. Pas na betaling van de
laatste termijn bent u volledig eigenaar van het product. Kan of wilt u op een gegeven moment niet meer
terugbetalen, dan worden de reeds betaalde termijnen gezien als huurbetalingen. Het eigendomsrecht
vervalt en u kunt het object weer terugbrengen naar de verkoper.

Hypothecaire lening
Een leenvorm waarbij een huis of andere roerende zaken als onderpand (zekerheid) dienen. De
hypothecaire lening wordt meestal hypotheek genoemd.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Het JKP is het bedrag dat u betaalt als vergoeding aan de kredietverstrekker (dus niet de bedragen
die u aflost). Als de kredietverstrekker naast de rente geen andere kosten berekent, is het jaarlijks
kostenpercentage gelijk aan de rente. Als er wel extra kosten worden berekend, wordt het JKP hoger. De
totale kosten worden weergegeven in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. Het JKP
is een handig instrument om leningen met elkaar te vergelijken.

Kredietaanbieding
Elke openbare uiting waarin een krediet wordt aangeboden. Een kredietaanbieding behoort te voldoen
aan een aantal regels. Zo is het verplicht om melding te maken van het effectieve rentepercentage, het
termijnbedrag en de looptijd. Ook moet worden aangegeven of de aanbieder een bemiddelaar is of dat hij
zelf het geld verstrekt.

Kredietgever
Diegene die geld uitleent aan een ander (de kredietnemer).

Kredietklasse
Kredietgevers delen kredieten in verschillende klassen in, afhankelijk van de hoogte van het te lenen
bedrag. Voor een hogere klasse (meer geld) geldt een lagere rente.

Kredietlimiet
Het maximaal te lenen bedrag. Bij het bepalen van uw maximale kredietlimiet kijkt een geldverstrekker
onder meer naar uw inkomen, uw vaste lasten en uw persoonlijke omstandigheden.

Kredietnemer
Diegene die geld leent van een ander (de kredietgever).

Kredietsom
Het geleende bedrag.
Kredietvergoeding
De rente en kosten die de kredietgever in rekening brengt.

Lease
Als u least betaalt u periodiek een bedrag. In ruil daarvoor krijgt u de beschikking over een bepaald object, bijvoorbeeld een auto. Er bestaan verschillende leasevormen. Bij een operational lease betaalt u alleen voor het gebruiksrecht en wordt het object nooit uw eigendom. Dit lijkt dus sterk op huren. Een financial lease houdt in dat u het object koopt en daar steeds een deel (plus rente) aan afbetaalt. Dit lijkt dus sterk op huurkoop.

Looptijd
De periode waarin u de lening moet terugbetalen, meestal uitgedrukt in maanden. Bij een doorlopend
krediet is er alleen sprake van een theoretische looptijd. U kunt afgeloste bedragen namelijk altijd
opnieuw opnemen.
 

Maandlast
Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan rente en aflossing samen.

Maandrente
Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan rente.

Maximumtarief
Er bestaat een door de overheid vastgesteld maximumtarief dat geldschieters in rekening mogen
brengen bij het verstrekken van een lening, het zogenoemde WCK-tarief. Minder in rekening brengen
mag, en de meeste kredietverstrekkers doen dat ook.

Medeaansprakelijkheid
Wie een financieringscontract mee ondertekent is medeaansprakelijk voor de terugbetaling van het
gehele leenbedrag. Ook al was de lening niet voor uzelf bedoeld, als u mee hebt getekend kan de
geldverstrekker de totale openstaande schuld op u verhalen als de betalingsverplichtingen niet worden
nagekomen.

Nominale rente
De rente die u op jaarbasis moet betalen.


Overbruggingskrediet
Een lening die gebruikt wordt om een periode te overbruggen waarin u tijdelijk geld tekort hebt.
Bijvoorbeeld wanneer u een nieuw huis wilt kopen, maar het oude nog niet verkocht hebt. Zodra u het
oude huis verkoopt, lost u met de opbrengst daarvan het overbruggingskrediet af.

Oversluiten
Het onderbrengen van een bestaande lening bij een andere geldgever of het opnieuw afsluiten van een
bestaande lening bij dezelfde geldgever tegen een lagere rente. Vaak zijn aan het oversluiten van een
lening (boete)kosten verbonden.

Persoonlijke lening
Een simpele en populaire leenvorm waarbij de hoogte van het leenbedrag, de looptijd, de termijnbedragen
en de hoogte van de rente vastliggen. U krijgt het totale leenbedrag in één keer uitgekeerd en betaalt het
bedrag (plus rente) via periodieke betalingen binnen een vooraf afgesproken periode terug. Extra aflossen
is meestal alleen mogelijk tegen betaling van een boete.


Rekening-courant krediet
De mogelijkheid om tot een bepaald bedrag (de limiet) ‘rood’ te staan op uw betaalrekening.

Rente
De periodieke vergoeding die de geldverstrekker in rekening brengt voor het feit dat hij u geld leent. De
rente is een percentage van de kredietsom.

Rentekrediet
Een vorm van een doorlopend krediet waarbij u gedurende een bepaalde periode niet hoeft af te lossen.
In die periode hoeft u dus alleen maar rente te betalen over het geleende bedrag. Dit is vooral een
aantrekkelijke leenvorm als u nu hoge kosten hebt, maar (vrijwel) zeker weet dat u straks meer geld te
besteden hebt.
 

Spaarkrediet
Een leenvorm waarbij u gedurende de looptijd alleen rente betaalt en daarnaast maandelijks een bedrag
in een spaarplan (spaarverzekering) stort. Aan het eind van de looptijd van het krediet betaalt u de
lening in één keer terug met het opgebouwde spaargeld. Deze leenvorm is vaak minder gunstig dan een
persoonlijk krediet of een doorlopend krediet.
 

Termijnbetaling
De periodieke betaling van de geldnemer aan de geldgever voor de aflossing van het krediet en de
betaling van de kosten (rente).
 

Variabele rente
Een rente die niet vastligt, maar meestijgt of -daalt met de rentetarieven op de geldmarkt. Een bekend
voorbeeld van een leenvorm met variabele rente is een persoonlijke lening.

Vaste rente
Een rente die hetzelfde blijft gedurende de looptijd van de lening. Een bekend voorbeeld van een leenvorm
met vaste rente is het persoonlijk krediet.

Vertragingsvergoeding
Een extra bedrag dat in rekening wordt gebracht in geval van een betalingsachterstand. Normaal
gesproken gaat het hier om een (rente)percentage van het openstaande bedrag.

Vervroegde aflossing
Het eerder dan afgesproken betalen van een of meer termijnbetalingen. In sommige gevallen brengt de
geldverstrekker hiervoor een boetebedrag in rekening.

WCK of Wet Consumenten Krediet
Afkorting voor de Wet Consumenten Krediet, die bedoeld is om consumenten te beschermen tegen
woekerrentes en het afsluiten van te hoge leningen. De wet verplicht geldverstrekkers onder meer om te
melden aan wie ze hoeveel geld hebben geleend tegen welke voorwaarden, en stelt ook een maximum
aan de tarieven die mogen worden gehanteerd bij het verstrekken van een krediet.
Neem direct contact met ons op